Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Aktualizacja informacji dot. utworzenia odpisu z tytułu utraty wartości aktywów

Zarząd Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni [dalej: Spółka], w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2023 z dnia 08 września 2023 roku, w którym Emitent informował o rozwiązaniu umowy na produkcję gry pt. Fear Effect Reinvented (dalej: Gra) oraz dokonaniu w związku z tym odpisu z tytułu utraty wartości aktywa niematerialnego pod datą 30 czerwca 2023 roku, przekazuje informacje zaktualizowane o wartość ustaloną w toku prac nad raportem okresowym za III kwartał 2023 r.
Na dzień 30 września 2023 r. łączna wartość skapitalizowanych wydatków związanych z produkcją Gry wyniosła 1 465 017,18 PLN, co wpłynęło na obniżenie wyniku netto Spółki o 1 186 663,92 PLN. Odpis w w/w kwocie zostanie ujęty w raporcie okresowym za III kwartał 2023 roku (w pozycji „Pozostałe koszty operacyjne”), który Spółka opublikuje w dniu 14 listopada 2023 r. Spółka informuje, iż skupia się na produkcji i wydaniu istotnych tytułów, tj.: THE HOUSE OF THE DEAD 2: Remake, Panzer Dragoon II Zwei: Remake i FRONT MISSION 3: Remake. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty