Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
7.08.2023, 21:52

PBG Informacja o przebiegu głosowania pisemnego nad układem oraz złożenia wniosku o stwierdzenie jego przyjęcia

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG” lub „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego 8/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku, wskazującego na złożenie propozycji układowych Spółki, informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023 roku do akt postępowania sanacyjnego PBG prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zostało złożone przez Zarządcę pismo obejmujące informację o przebiegu głosowania nad układem wraz z wnioskiem o stwierdzenie przez Sędziego – Komisarza przyjęcia układu (dalej „Wniosek”).
Zgodnie z złożonym Wnioskiem, Zarządca wskazał, iż w ramach prowadzonego na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 19 grudnia 2022 roku głosowania nad układem z pominięciem zwołania zgromadzenia, uzyskana została większość wymagana do przyjęcia układu, o której mowa w art. 119 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo Restrukturyzacyjne. Zgodnie z wskazaną regulacją: „Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.” Dla wykazania spełniania przesłanek umożliwiających stwierdzenie przyjęcia układu o treści zgodnej z propozycjami układowymi z dnia 7 czerwca 2023 roku, złożony Wniosek wskazuje między innymi na: i. oddanie przez 110 wierzycieli, którym przysługiwały uprawniające do głosowania wierzytelności w łącznej kwocie: 2.391.757,899,91 PLN, głosów „za” przyjęciem układu, co stanowi odpowednio: 79,14% liczby wierzycieli, którzy oddali ważny głos oraz 80,05% przysługujących takim wierzycielom wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem; ii. oddanie przez 29 wierzycieli, którym przysługiwały uprawniające do głosowania wierzytelności w łącznej kwocie: 596.248.908,50 PLN, głosów „przeciw” przyjęciu układu, co stanowi odpowednio: 20,86% liczby wierzycieli, którzy oddali ważny głos oraz 19,95% przysługujących takim wierzycielom wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem; iii. zaspokojenie wierzycieli z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego, co dotyczy wyłącznie wierzycieli objętych Grupą 7; iv. osiągnięcie kworum, o którym mowa w art. 113 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego, poprzez wzięcie udziału w głosowaniu przez ponad 36,53 % wierzycieli uprawnionych do głosowania, wobec wymaganych 20%, a także spełnienie wymogu, o którym mowa w art. 113 ust. 3 Prawa Restrukturyzacyjnego, dotyczące przeprowadzenia dowodu w zakresie doręczeń skierowanych do wierzycieli zawiadomień. O wydaniu przez Sędziego - komisarza postanowienia w przedmiocie rozpoznania złożonego Wniosku, Zarządca będzie informował w ramach odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty