Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
29.09.2023, 20:50

PBG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport półroczny PSr2023    
           (rok)   
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
   za półrocze roku obrotowego2023obejmujące okresod 2023-01-01 do 2023-06-30  
 zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:     
 
 
  PBG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PBG Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  62-081 Wysogotowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Skórzewska 35  
  (ulica) (numer)  
  (061) 6651700 (061) 6651701, 6641900  
  (telefon)  (fax)  
  polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  777-21-94-746 631048917  
  (NIP)  (REGON)  
 
 (firma audytorska)          


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys.EUR 
 półrocze / 2023półrocze /2022półrocze / 2023półrocze /2022 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży1474316 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(151 679)(119 454)(32 881)(25 705) 
 Zysk (strata) brutto(152 279)(119 454)(33 011)(25 705) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej(152 279)(119 454)(33 011)(25 705) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej,(197 150)(131 433)(42 738)(28 282) 
 Całkowite dochody ogółem za okres(197 150)(131 433)(42 738)(28 282) 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,24)(0,16)(0,05)(0,03) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,24)(0,16)(0,05)(0,03) 
 Średni kurs PLN / EURxx4,61304,6472 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej266(2 854)58(614) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 493756324163 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 214)(1 023)(263)(220) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów545(3 121)118(672) 
 Średni kurs PLN/EURxx4,61304,6472 
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa89 887108 99220 19823 240 
 Zobowiązania długoterminowe659658148140 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 863 9175 685 8721 317 6451 212 365 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5 774 691)(5 577 538)(1 297 596)(1 189 266) 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,06)(6,82)(1,59)(1,45) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,45034,6899 
 Dane jednostkowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży563-122- 
 Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej(157 708)(121 825)(34 188)(26 240) 
 Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej(199 634)(130 565)(43 276)(28 123) 
 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(199 634)(130 565)(43 276)(28 123) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(199 634)(130 565)(43 276)(28 123) 
 Całkowite dochody ogółem(199 634)(130 565)(43 276)(28 123) 
 "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,244)(0,160)(0,053)(0,034) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(0,244)(0,160)(0,053)(0,034) 
 Średni kurs PLN / EURxx4,61304,6427 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(820)(1 663)(178)(358) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 1231 119243241 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej47-10- 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów350(544)76(117) 
 Średni kurs PLN/EURxx4,61304,6427 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa67 10986 40515 08018 424 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 858 2825 677 9441 316 3791 210 675 
 Kapitał własny(5 791 173)(5 591 539)(1 301 299)(1 192 251) 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,076)(6,832)(1,590)(1,457) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresuxx4,45034,6899 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Powy&#380;sze dane finansowe za pierwsze p&#243;&#322;rocze 2023 i pierwsze p&#243;&#322;rocze 2022 roku zosta&#322;y przeliczone na EUR wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad :- poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP og&#322;oszonego na dzie&#324; 30.06.2023 roku - 4,4503 ( na dzie&#324; 30.06.2022 roku - 4,6806 )- poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdanie z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP og&#322;oszonych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego : od 01.01 do 30.06.2023 roku - 4,6130 ( od 01.01 do 30.06.2022 roku - 4,6427 ),- najwy&#380;szy kurs w okresie od 01.01 do 30.06.2023 roku wynosi&#322; : 4,7895 z dnia 13.02.2023 roku ( w okresie od 01.01 do 30.06.2022 roku wynosi&#322; : 4,9647 z dnia 07.03.2022 roku ),- najni&#380;szy kurs w okresie od 01.01 do 30.06.2023 roku wynosi&#322; : 4,4286 z dnia 27.06.2023 roku ( w okresie od 01.01 do 30.06.2022 roku wynosi&#322; : 4,4879 z dnia 10.02.2022 roku). </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 „Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy 
 
 PlikOpis 
 JSF_PBG_SA_30 06 2023.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe spółki PBG za I półrocze 2023 roku 
 SSF_GK_PBG_30_06_2023.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za I półrocze 2023 roku 
 Sprawozdanie Likwidatora z działalności PBG za I półrocze 2023 roku_final.pdfSprawozdanie Likwidatora z działalności PBG za I półrocze 2023 roku 
 Sprawozdanie Likwidatora z działalności GK PBG za I półrocze 2023 roku_final.pdfSprawozdanie Likwidatora z działalności GK PBG za I półrocze 2023 roku 
 Oświadczenie Kierownictwa Jednostki o rzetelności sprawozdań 2023 09 29.pdfOświadczenie Kierownictwa Jednostki o rzetelności sprawozdań 
 pbg_jsf_stan_za_2023-06-30.pdfStanowisko Kierownictwa Jednostki dot. zastrzeżeń JSF I półrocze 2023 rok 
 pbg_ssf_stan_za_2023-06_30.pdfStanowisko Kierownictwa Jednostki dot. zastrzeżeń SSF I półrocze 2023 rok 
 PBG 2023 PSF MSSF PL-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego JSF 
 PBG 2023 PSSF MSSF PL-sig.pdfRaport z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego SSF 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-09-29Bartosz Sierakowskiwiceprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacjiBartosz Sierakowski 
 2023-09-29Piotr Zimmermanprezes zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. pełniącej funkcję zarządcy PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacjiPiotr Zimmerman 
 2023-09-29Maciej Stańczuklikwidator PBG w restrukturyzacji w likwidacjiMaciej Stańczuk 
 
   

Załączniki

Inne komunikaty