Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
13.10.2023, 16:13

PBG Śródrocznego Skrócone Sprawozdanie Finansowe PBG oraz GK PBG za 1 półrocze 2023 roku - korekta

Zarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”, „PBG”), w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 29 września 2023 roku (i) Śródrocznego Skróconego Sprawozdania PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 roku oraz (ii) Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 roku, zgodnie z § 15. ust 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757, z późn. zm.), mając także na uwadze poczynione przez podmiot uprawniony do przeglądu wskazanych sprawdzań finansowych zastrzeżenie o braku podpisu tych sprawozdań przez Likwidatora Spółki, co zgodnie z opublikowanymi także w dniu 29 września 2023 roku Stanowiskami Kierownika Jednostki do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do przeglądu sprawozdań finansowych, wynikało wyłącznie z przyczyn losowych i osobistych, jakie wystąpiły po stronie Likwidatora Spółki, informuje że:
i. PBG opublikuje dziś, to jest w dniu 13 października 2023 roku ponownie Śródroczne Skrócone Sprawozdanie PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z dokumentacją towarzyszącą, podpisane także przez Likwidatora Spółki; ii. PBG opublikuje dziś, to jest w dniu 13 października 2023 roku ponownie Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 roku wraz z dokumentacją towarzyszącą, podpisane także przez Likwidatora Spółki; iii. W ramach publikowanych dziś i podpisanych także przez Likwidatora Spółki Stanowisk Kierownika Jednostki oraz Rady Nadzorczej PBG do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawiony do przeglądu: (i) Śródrocznego Skróconego Sprawozdania PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 roku oraz (ii) Śródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej PBG za 1 półrocze 2023 roku sporządzonego na dzień 30 czerwca 2023 roku, wskazane zostanie, przy braku innych zmian, na podjęcie w dniu 3 października 2023 roku jednomyślnej uchwały Rady Nadzorczej PBG w sprawie pozytywnego zaopiniowania Sprawozdań Finansowych oraz odpowiednio Sprawozdań Likwidatora z działalności PBG oraz Grupy Kapitałowej PBG w okresie 1 półrocza 2023 roku.

Inne komunikaty