Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
6.11.2023, 11:01

BOW Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r.

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r.
Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniosły 1.577.709 tys. zł, co stanowi spadek o 621.748 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniósł 27.669 tys. zł, co stanowi spadek o 136.642 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartały 2023 r. wyniósł 7.337 tys. zł, co stanowi spadek o 103.067 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek przychodów ze sprzedaży i osiągniętych wyników, są następstwem odwrócenia koniunktury rynkowej i trwającej nieprzerwanie od maja 2022 r. korekty cenowej wykazującej około 40% spadek cen sprzedawanych wyrobów w stosunku do bardzo dobrych rezultatów osiągniętych w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Pierwotnymi powodami zmian trendów cenowych były niestabilna sytuacja rynkowa wywoływana czynnikami globalnymi takimi jak wojna w Ukrainie, wysokie koszty energii oraz presja inflacyjna wraz z relatywnie jak na polskie warunki wysokimi stopami procentowymi, co w efekcie doprowadziło do osłabienia i zmniejszenia popytu na stal. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2023 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r. Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta we wskazanym wyżej okresie. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty