Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
STALEXP: strona spółki
7.11.2023, 17:32

STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-07    
 
 
  STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna  
  (pełna nazwa emitenta)  
  STALEXPORT AUTOSTRADY inne  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-404 Mysłowice  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Piaskowa 20  
  (ulica) (numer)  
  0327627545    
  (telefon)  (fax)  
  info@stalexport-autostrady.pl www.stalexport-autostrady.pl  
  (e-mail)  (www)  
  634-013-42-11 271936361  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 9 miesięcy, kończący się 30 września 2023 roku     
 Przychody380 899307 33083 21565 557 
 Zysk z działalności operacyjnej148 96880 09732 54517 086 
 EBITDA215 989144 82947 18730 894 
 Zysk przed opodatkowaniem163 49378 26735 71816 695 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy126 82658 59827 70812 500 
 Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej121 30453 48026 50111 408 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,490,220,110,05 
 "Rozwodniony zysk właścicieli Jedn. Dominującej na 1 akcję zwykłą     
 (w PLN/EUR)"0,490,220,110,05 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej176 528165 50138 56635 303 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 166)(129 427)(2 658)(27 608) 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(56 995)(66 454)(12 452)(14 175) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem107 367(30 380)23 456(6 480) 
  30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r.30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem1 544 0641 459 329333 088311 164 
 Aktywa trwałe891 130957 840192 236204 235 
 Aktywa obrotowe652 934501 489140 852106 930 
 Zobowiązania razem773 959760 042166 960162 059 
 Zobowiązania długoterminowe438 663459 03094 62997 876 
 Zobowiązania krótkoterminowe335 296301 01272 33164 183 
 Kapitał własny razem770 105699 287166 128149 105 
 Kapitał własny właścicieli Jednostki Dominującej763 896692 177164 789147 589 
 Udziały niekontrolujące6 2097 1101 3391 516 
 Kapitał zakładowy185 447185 44740 00539 542 
 Dane finansowe dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Jednostki Dominującej za okres 9 miesięcy, kończący się 30 września 2023 roku     
 Przychody3 4743 026759645 
 Strata z działalności operacyjnej(5 644)(4 409)(1 233)(940) 
 Zysk przed opodatkowaniem59 21348 31412 93610 306 
 Zysk netto za okres sprawozdawczy58 27547 76412 73110 189 
 Średnia ważona liczba akcji na koniec okresu (w tys. szt.)247 262247 262247 262247 262 
 Zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,240,190,050,04 
 Rozwodniony zysk przypadający na 1 akcję zwykłą (w PLN/ EUR)0,240,190,050,04 
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 159)(3 922)(1 346)(837) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej62 57452 21813 67111 139 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(49 630)(59 469)(10 843)(12 685) 
 Przepływy pieniężne netto ogółem6 785(11 173)1 482(2 383) 
  30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r.30 września 2023 r.31 grudnia 2022 r. 
 Aktywa razem320 485311 97569 13666 521 
 Aktywa trwałe80 60181 45117 38717 367 
 Aktywa obrotowe239 884230 52451 74849 153 
 Zobowiązania razem7 6687 9891 6541 703 
 Zobowiązania długoterminowe6 1135 2921 3191 128 
 Zobowiązania krótkoterminowe1 5552 697335575 
 Kapitał własny razem312 817303 98667 48164 817 
 Kapitał zakładowy185 447185 44740 00539 542 
 
 
 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> 2023 __2022 </p> <p> kurs z dnia bilansowego 4,6356 __4,6899 </p> <p> &#347;redni kurs z okresu 4,5773 __4,6880 </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 STXA_QSr_III_kw_2023.pdf  

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-07Andrzej KaczmarekPrezes Zarządu  
 2023-11-07Mariusz SerwaWiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy  
 2023-11-07Michał NorasGłówny Ksiegowy  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-02-13
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023, kończący się 31 grudnia 2023 roku, oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu w 2023 roku
2,83
0,00
2024-01-30
STX Wniosek Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (koncesjonariusza autostrady A-4 na odcinku Katowice – Kraków) do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę stawek opłat za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 1,2,3,4 i 5.
2,96
+2,36
2024-01-30
STX Terminy publikacji raportów okresowych Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024
2,96
+1,35
2023-12-27
STX Zniesienie preferencyjnej stawki opłaty dla płatności automatycznych: A4Go, Telepass i videotollingu na autostradzie A4 Katowice-Kraków
3,26
-2,15
2023-11-14
STX Podjęcie przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,72
0,00
2023-11-08
STX Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023
2,57
+3,11
2023-11-07
STX QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,57
0,00
2023-10-23
STX Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy 2023 r. (kończący się 30 września 2023 r.) oraz informacje o średnim dobowym natężeniu ruchu po 3 kwartałach 2023 r.
2,49
+0,80
2023-09-29
STX PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,46
0,00
2023-09-11
STX Skorygowane wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 6 miesięcy 2023 roku (kończący się 30 czerwca 2023 roku)
2,53
+0,79