Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

IPW Publikacja dokumentu ofertowego w związku z ofertą akcji serii F

Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada 2023 r. Spółka opublikowała na swojej stronie internetowej dokument ofertowy w związku z ofertą publiczną akcji serii F (dalej: Dokument Ofertowy).
Dokument Ofertowy został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 274.100 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: Akcje Oferowane). Akcje Oferowane emitowane są na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: Uchwała Emisyjna). Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta w oparciu o upoważnienie udzielone w Uchwale Emisyjnej. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego w sposób w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, tj. na stronie internetowej Spółki. Cena emisyjna Akcji Oferowanych zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Oferowanych przy jednoczesnym zapewnieniu, że zakładane przez Emitenta wpływy brutto z emisji Akcji Oferowanych, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej ustalenia wraz z wpływami, które Emitent zamierzał uzyskać z ofert publicznych akcji dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy będą nie będą mniejsze niż 100.000 euro (słownie: sto tysięcy euro) i będą mniejsze niż 1.000.000 euro (jeden milion euro). Jednocześnie Zarząd przyjął następujący harmonogram przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych: - 15 listopada 2023 r. - publikacja Dokumentu Ofertowego na stronie internetowej Spółki, - 20 listopada 2023 r. – ustalenie ceny emisyjnej Akcji Oferowanych, - 21 listopada 2023 r. – rozpoczęcie składania zapisów na Akcje Oferowane, - 12 grudnia 2023 r. – zakończenie składania zapisów na Akcje Oferowane, - 15 grudnia 2023 r. - przydział Akcji Oferowanych.

Inne komunikaty