Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-16    
 
 
  INSTAL KRAKÓW SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  INSTALKRK Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  30-732 Kraków  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  ul. Konstantego Brandla 1  
  (ulica) (numer)  
  (012) 652 21 01 012 653 21 97  
  (telefon)  (fax)  
  sekretariat@instalkrakow.pl www.instalkrakow.pl  
  (e-mail)  (www)  
  679-008-54-87 350564042  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów288 193253 93162 96154 166 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej16 69412 1213 6472 585 
 Zysk (strata) brutto17 05613 3363 7262 845 
 Zysk (strata) netto13 42010 2202 9322 180 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej15 404-2 2823 365-487 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-2 931-3 798-640-810 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej-12 797-21 247-2 796-4 532 
 Przepływy pieniężne netto, razem-325-27 327-71-5 829 
 Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR)1,841,400,400,30 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,841,400,400,30 
 Aktywa (*)544 639464 681117 49199 081 
 Zobowiązania długoterminowe (*)30 18930 2396 5136 448 
 Zobowiązania krótkoterminowe (*)189 271111 51840 83023 778 
 Kapitał własny ogółem (*)325 179322 92470 14868 855 
 Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 5721 553 
 Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)44,6344,329,639,45 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)44,6344,329,639,45 
 
 Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów193 771134 49842 33328 690 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej11 9827 2182 6181 540 
 Zysk (strata) brutto13 95511 9443 0492 548 
 Zysk (strata) netto11 1139 8472 4282 100 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej17 987-4 7933 930-1 022 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej-1 4571 136-318242 
 Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej-15 961-14 859-3 487-3 170 
 Przepływy pieniężne netto, razem569-18 515124-3 949 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,531,350,330,29 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,531,350,330,29 
 Aktywa (*)459 904378 54499 21180 715 
 Zobowiązania długoterminowe (*)18 64519 0804 0224 068 
 Zobowiązania krótkoterminowe (*)155 44973 76733 53415 729 
 Kapitał własny ogółem (*)285 810285 69861 65560 918 
 Kapitał podstawowy (*)7 2867 2861 5721 553 
 Liczba akcji (w szt.) (*)7 285 5007 285 5007 285 5007 285 500 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)39,2339,218,468,36 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (*)39,2339,218,468,36 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> <font face="Courier New">(*) dane bilansowe oraz dane bilansowe przeliczone na euro prezentowane s&#261; na dzie&#324; 30.09.2023 roku oraz na dzie&#324; 31.12.2022 roku</font> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 SA-QS 3 2023 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe.pdfKwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 
 SA-QS 3 2023 Informacje dodatkowe do skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego.pdfInformacje dodatkowe do kwartalnego skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego 
 SA-Q 3 2023 Jednostkowe sprawozdanie finansowe.pdfKwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe 
 SA-Q 3 2023 Informacje dodatkowe do skróconego sprawozdania finansowego.pdfInformacje dodatkowe do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-16Małgorzata KoziołCzłonek Zarządu  
 2023-11-16Rafał RajtarCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty