Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SNIEZKA: strona spółki
20.11.2023, 17:04

SKA QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
   emitent prowadzący działalność wytwórczą  
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR"  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi "MSR"  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-20    
 
 
  FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  ŚNIEZKA Chemiczny (che)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  00-867 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Chłodna 51  
  (ulica) (numer)  
  014 681 11 11 014 682 22 22  
  (telefon)  (fax)  
  relacjeinwestorskie@sniezka.com www.sniezkagroup.com  
  (e-mail)  (www)  
  8181433438 690527477  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej (niebadane, nie podlegające przeglądowi)     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów705 067651 023154 036138 870 
 Zysk z działalności operacyjnej115 86574 09325 31315 805 
 Zysk brutto100 06859 48221 86212 688 
 Zysk netto82 47044 69118 0179 533 
 - Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego77 02139 89816 8278 511 
 - Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące5 4494 7931 1901 022 
 Całkowity dochód za okres82 18541 51617 9558 856 
 - Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego75 53238 09016 5018 125 
 - Całkowity dochód za okres przypadający na udziały niekontrolujące6 6533 4261 453731 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej167 95775 72536 69316 153 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(16 224)(39 540)(3 544)(8 434) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(110 313)(26 484)(24 100)(5 649) 
 Przepływy pieniężne netto, razem41 4209 7019 0492 069 
 Aktywa, razem832 645864 104179 620177 441 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania449 809523 05197 034107 407 
 Zobowiązania długoterminowe221 460212 94647 77443 728 
 Zobowiązania krótkoterminowe228 349310 10549 26063 679 
 Kapitał własny382 836341 05382 58670 034 
 - Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej355 354310 84076 65863 830 
 - Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli27 48230 2135 9286 204 
 Kapitał zakładowy12 61812 6182 7222 591 
 Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)12 617 77812 617 77812 617 77812 617 778 
 Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,543,541,430,76 
 - Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego6,103,161,330,67 
 Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)6,543,541,430,76 
 - Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego6,103,161,330,67 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)30,3427,036,555,55 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)30,3427,036,555,55 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN / EUR)2,002,500,430,51 
 Wybrane dane finansowe FFiL Śnieżka SA (niebadane, nie podlegające przeglądowi)     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów463 796414 979101 32588 519 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej104 74054 63122 88211 653 
 Zysk (strata) brutto75 01732 25916 3896 881 
 Zysk (strata) netto69 78829 04515 2476 196 
 Całkowity dochód za dany okres69 46429 81615 1766 360 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej65 11133 75614 2257 200 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej30 750(12 109)6 718(2 583) 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(91 658)(27 626)(20 025)(5 893) 
 Przepływy pieniężne netto, razem4 203(5 979)918(1 275) 
 Aktywa razem861 853879 153185 920180 532 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania594 449651 146128 236133 711 
 Zobowiązania długoterminowe442 422484 45895 44099 482 
 Zobowiązania krótkoterminowe152 027166 68832 79634 229 
 Kapitał własny267 404228 00757 68546 821 
 Kapitał zakładowy12 61812 6182 7222 591 
 Liczba akcji (w szt.)12 617 77812 617 77812 617 77812 617 778 
 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,532,301,210,49 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)5,532,301,210,49 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)21,1918,074,573,71 
 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)21,1918,074,573,71 
 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,002,500,430,51 
 
   
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Raport_GK_Sniezka_3Q2023.pdfsprawozdanie 3 kwartał 2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-20Joanna Wróbel-LipaWiceprezes Zarządu  
 2023-11-20Witold WaśkoWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty