Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SNIEZKA: strona spółki
2.04.2024, 16:19

SKA Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2024 z dnia 28 marca 2024 roku dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 kwietnia 2024 roku, w związku z otrzymaniem w dniu 2 kwietnia 2024 r. od Pana Piotra Mikruta oraz Pana Rafała Mikruta, akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA („Śnieżka”, „Spółka”) reprezentujących ponad jedną dwudziestą jej kapitału zakładowego, wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia (art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych), Zarząd Śnieżki postanowił uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”), zwołanego na dzień 26 kwietnia 2024 roku (piątek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka S.A. ul. Dębicka 44, 39 - 207 Brzeźnica, poprzez dodanie w punkcie 9 porządku obrad, lit. i): zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki Fabryki Farb i Lakierów "Śnieżka” S.A.
Zarząd Śnieżki przekazuje Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu Spółki Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. przedłożony przez akcjonariuszy. W związku z wprowadzeniem zmian, porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie przedłożonego przez Zarząd Spółki: a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 rok, b) Jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok, c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok, d) Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2023 rok, e) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. 7) Rozpatrzenie przedłożonego przez Radę Nadzorczą: a) Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023, b) Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok. 8) Dyskusja nad sprawami objętymi pkt 6) i 7) porządku obrad, 9) Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2023 roku, b) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok, c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2023 rok, d) Podziału zysku netto za 2023 rok, e) Zatwierdzenia Rocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok, f) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 rok, g) Wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A. za 2023 rok, h) Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A i) Zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wchodzących w skład Komitetu Audytu spółki Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A., 10) Zamknięcie obrad.

Załączniki

Inne komunikaty