Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MEDICALG: strona spółki
22.11.2023, 19:44

MDG Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 r., na godzinę 15:30 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 18 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Spółka wskazuje, że podjęcie zaproponowanych uchwał ma na celu przyjęcie Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie oraz postanowień obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która wymaga jej aktualizacji lub pozostawienia bez zmian nie rzadziej niż raz na 3 lata oraz wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki i kluczowego personelu Spółki („Program Motywacyjny”). Mechanizmy motywacyjne w kształcie przedstawionym w projekcie Programu Motywacyjnego oraz kluczowych założeń Programu Motywacyjnego zostały zgłoszone Zarządowi Spółki przez akcjonariusza Spółki – spółkę BioFund Capital Management LLC posiadającą 49,99% akcji Spółki, a następnie przedłożone do prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki i pozytywnie zaopiniowane. W ocenie Zarządu Spółki przedstawiony kształt Programu Motywacyjnego jest zbieżny z interesami akcjonariuszy i Spółki, a jednocześnie istotnie zwiększy konkurencyjność Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics jako pracodawcy. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty