Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
23.11.2023, 7:17

BOW QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-07-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-23    
 
 
  BOWIM SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  Bowim Handel (han)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  41-200 Sosnowiec  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Niwecka 1E  
  (ulica) (numer)  
  +48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380  
  (telefon)  (fax)  
  firma@bowim.pl www.bowim.pl  
  (e-mail)  (www)  
  645-22-44-873 277486060  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody z działalności operacyjnej1 605 0372 202 441350 651469 804 
 Koszty działalności operacyjnej1 577 3682 038 130344 607434 755 
 Zysk na działalności operacyjnej27 669164 3116 04535 049 
 Zysk brutto7 236137 3971 58129 308 
 Zysk netto7 337110 4041 60323 550 
 Zysk netto na akcję zwykłą0,385,660,081,21 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej130 986123 53128 61626 350 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 7964 100-1 703875 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90 365-114 390-19 742-24 401 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem576 685631 063124 404134 558 
 Zobowiązania razem255 706296 30855 16163 180 
 W tym: zobowiązania krótkoterminowe209 285200 98145 14742 854 
 Kapitał własny320 979334 75569 24271 378 
 Kapitał podstawowy1 9511 951421416 
 Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647 
 Wartość księgowa na akcję16,4517,153,553,66 
 Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania finansowego     
 Przychody z działalności operacyjnej1 549 6942 124 604338 561453 201 
 Koszty działalności operacyjnej1 522 8681 969 776332 700420 174 
 Zysk na działalności operacyjnej26 826154 8295 86133 027 
 Zysk brutto7 465128 6511 63127 443 
 Zysk netto7 639103 2041 66922 015 
 Zysk netto na akcję zwykłą0,395,290,091,13 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej119 100117 12226 02024 983 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 999-1 144-1 529-244 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-87 963-102 785-19 217-21 925 
  30 września 202331 grudnia 202230 września 202331 grudnia 2022 
 Aktywa razem542 050597 352116 932127 370 
 Zobowiązania razem231 515274 00343 94358 424 
 W tym: zobowiązania krótkoterminowe197 110192 64742 52141 077 
 Kapitał własny310 535323 34866 98968 946 
 Kapitał podstawowy1 9511 951421416 
 Liczba akcji w sztukach19 514 64719 514 64719 514 64719 514 647 
 Warrtość księgowa na akcję15,9116,573,433,53 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane pozycje jednostkowego i skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazan&#261;, obowi&#261;zuj&#261;c&#261; metod&#261; przeliczania:<br>1. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wed&#322;ug &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP dla EUR na ostatni dzie&#324; okresu sprawozdawczego:<br>- kurs na dzie&#324; 30.09.2023 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6356 PLN<br>- kurs na dzie&#324; 31.12.2022 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6899 PLN<br>2. Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych przeliczono wed&#322;ug kurs&#243;w stanowi&#261;cych &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w og&#322;oszonych przez NBP dla EUR obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca w danym okresie sprawozdawczym:<br>- kurs &#347;redni w okresie 01.01.2023 - 30.09.2023 wynosi&#322; 1 EUR - 4,5773 PLN<br>- kurs &#347;redni w okresie 01.01.2022 - 30.09.2022 wynosi&#322; 1 EUR - 4,6880 PLN<br> </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 Bowim - Okresowy raport za III kwartały 2023.pdfBOWIM - Okresowy raport za III kwartały 2023 
 SSF 09 2023.pdfSkrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za okres 01.01.2023-30.09.2023 
 JSF 09 2023.pdfSkrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe BOWIM SA za okres 01.01.2023-30.09.2023 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-23Adam KidałaWiceprezes Zarządu  
 2023-11-23Jacek RożekWiceprezes Zarządu  
 2023-11-23Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty