Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
LUBAWA: strona spółki
23.11.2023, 8:03

LBW QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF UE  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF UE  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-23    
 
 
  LUBAWA SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  LUBAWA Lekki (lek)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  64-400 Ostrów Wielkopolski  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Staroprzygodzka 117  
  (ulica) (numer)  
  +48 62 737 57 00 +48 62 737 57 08  
  (telefon)  (fax)  
  info@lubawa.com.pl www.lubawa.com.pl  
  (e-mail)  (www)  
  744-00-04-276 510349127  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 DANE SKONSOLIDOWANE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów201 322256 07143 98354 623 
 Wynik z działalności operacyjnej7 63233 5551 6677 158 
 Wynik przed opodatkowaniem8 92530 7961 9506 569 
 Wynik netto7 63825 4341 6695 425 
 Inne całkowite dochody-263-174-57-37 
 Łączne całkowite dochody7 37525 2601 6115 388 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej40 125-4 9418 766-1 054 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-10 947-13 937-2 392-2 973 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-17 10513 656-3 7372 913 
 Przepływy pieniężne netto razem12 073-5 2222 638-1 114 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,050,170,010,04 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,050,170,010,04 
 Aktywa trwałe248 102241 12253 52151 413 
 Aktywa obrotowe220 134183 27447 48839 078 
 Aktywa razem468 236424 396101 00990 491 
 Zobowiązania długoterminowe37 38838 9488 0658 305 
 Zobowiązania krótkoterminowe106 56168 53622 98814 614 
 Kapitał własny324 287316 91269 95667 573 
 DANE JEDNOSTKOWE     
 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 54036 4545 7987 776 
 Wynik z działalności operacyjnej-11 985-3 284-2 618-701 
 Wynik przed opodatkowaniem-13 767-3 938-3 008-840 
 Wynik netto-10 818-3 315-2 363-707 
 Inne całkowite dochody-113-590-25-126 
 Łączne całkowite dochody-10 931-3 905-2 388-833 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-11 454-27 023-2 502-5 764 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 927-1 747-639-373 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej15 99222 7413 4944 851 
 Przepływy pieniężne netto razem1 611-6 029352-1 286 
 Średnioważona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)-0,06-0,02-0,010,00 
 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000 
 Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)-0,06-0,02-0,010,00 
 Aktywa trwałe191 229184 18041 25239 272 
 Aktywa obrotowe73 28838 33915 8108 175 
 Aktywa razem264 517222 51957 06247 446 
 Zobowiązania długoterminowe13 38713 8942 8882 963 
 Zobowiązania krótkoterminowe86 84133 40418 7337 123 
 Kapitał własny164 289175 22135 44137 361 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeniu w ni&#380;ej podany spos&#243;b w tys. EURO. </p> <p> Kursy EURO przyj&#281;te przez Sp&#243;&#322;k&#281; do przeliczenia &quot;Wybranych danych finansowych&quot;: </p> <p> - pozycje aktyw&#243;w i pasyw&#243;w zosta&#322;y przeliczone na EURO wg &#347;redniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, og&#322;oszonego przez NBP na 29.09.2023 r. &#8211; 4,6356 oraz na 30.12.2022 r. &#8211; 4,6899. </p> <p> - pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz rachunku przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone na EURO wg kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; kurs&#243;w og&#322;aszanych przez NBP obowi&#261;zuj&#261;cych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego zako&#324;czonego miesi&#261;ca; w okresie od stycznia do wrze&#347;nia 2023 r. &#347;rednia ta wynios&#322;a 4,5773; a w okresie od stycznia do wrze&#347;nia 2022 roku 4,6880. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 2023-11-23_LBW_QSr_3Q2023.pdfSprawozdanie kwartalne 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-23Przemysław ZasztowtCzłonek Zarządu  
 2023-11-23Jacek WilczewskiCzłonek Zarządu  
 2023-11-23Jerzy JaśkowiakGłówny Księgowy GrupyKapitałowej  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty