Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
23.11.2023, 10:45

KRI Otrzymanie żądania akcjonariusza dot. zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. otrzymał w postaci elektronicznej żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, złożone na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza Spółki tj. WPEF VI Holding 5 B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia, posiadającego 7 929 983 akcji Spółki, reprezentujących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 7 929 983 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”).
W żądaniu wskazano następujący, proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 7. Podjęcie uchwały o kosztach zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje treść otrzymanego żądania wraz z projektami uchwał zgłoszonymi przez Akcjonariusza. Informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę wraz z ogłoszeniem sporządzonym zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty