Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
24.11.2023, 10:23

KRI Warunkowa rejestracja obligacji serii P1 w KDPW

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 23 listopada 2023 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych do 15.000 emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN, dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00311 („Obligacje”). Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod warunkiem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty