Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Instal Kraków S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 28.11.2023 roku podpisał umowę, na mocy której Chemobudowa-Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Chemobudowa”) przyjmuje do kompleksowego wykonania IV etap inwestycji przy ul. Mierzeja Wiślana w Krakowie, który stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne oznaczone numerami D1 i D2, wraz z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi, dojazdami oraz infrastrukturą techniczną. Termin zakończenia realizacji umowy określony został na 30.06.2025 roku, natomiast wartość umowy określona została na ryczałtową kwotę 63,97 mln złotych netto, bez prawa do waloryzacji.
Spółka może dochodzić kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej części (0,15% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za opóźnienie w usuwaniu wad i usterek przedmiotu umowy (0,10% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia), za każdy dzień przerwy w robotach trwającej ponad 5 dni, powstałej z przyczyn zawinionych przez Chemobudowa (0,02% wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia) oraz w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Chemobudowa (10% wartości umowy netto). Spółka może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Spółka podaje do publicznej wiadomości niniejszą informację ze względu na fakt, że uznaje umowę za istotną.

Inne komunikaty