Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
PBG: strona spółki
29.11.2023, 14:25

PBG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-30    
 
 
  PBG SA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  PBG Budownictwo (bud)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  62-081 Wysogotowo  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Skórzewska 35  
  (ulica) (numer)  
  (061) 6651700 (061) 6651701, 6641900  
  (telefon)  (fax)  
  polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl  
  (e-mail)  (www)  
  777-21-94-746 631048917  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Dane skonsolidowane     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży14102322 
 Zysk (strata) z działalności operacyjnej(227 881)(196 675)(49 785)(41 953) 
 Zysk (strata) brutto(228 503)(196 675)(49 921)(41 953) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej, przypadający(228 503)(196 675)(49 921)(41 953) 
 - akcjonariuszom jednostki dominującej(228 503)(196 675)(49 921)(41 953) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający(289 211)(227 572)(63 184)(48 543) 
 - akcjonariuszom jednostki dominującej(289 211)(227 572)(63 184)(48 543) 
 Całkowite dochody ogółem za okres(289 211)(227 572)(63 184)(48 543) 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,353)(0,278)(0,08)(0,06) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0,353)(0,278)(0,08)(0,06) 
 Średni kurs PLN / EUR  4,57734,6880 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(399)(2 389)(87)(510) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 778835388178 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 811)(1 495)(396)(319) 
 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(432)(3 049)(94)(650) 
 Średni kurs PLN/EUR  4,57734,6880 
 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa86 100108 99218 57423 240 
 Zobowiązania długoterminowe659659142141 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 952 6195 685 8711 284 1101 212 365 
 Kapitał podstawowy16 36816 3683 5313 490 
 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(5 867 180)(5 577 538)(1 265 679)(1 189 266) 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,17)(6,82)(1,55)(1,45) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresu  4,63564,6899 
 Dane jednostkowe     
 Rachunek zysków i strat     
 Przychody ze sprzedaży563 123  
 Zysk (strata) z zaniechanej działalności operacyjnej(236 842)(201 060)(51 743)(42 888) 
 Zysk (strata) brutto z działalności zaniechanej(293 000)(227 270)(64 012)(48 479) 
 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej(293 000)(227 270)(64 012)(48 479) 
 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(293 000)(227 270)(64 012)(48 479) 
 Całkowite dochody ogółem(293 000)(227 270)(64 012)(48 479) 
 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)(0,358)(0,2777)(0,0782)(0,0592) 
 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)(0,358)(0,2777)(0,0782)(0,0592) 
 Średni kurs PLN / EUR  4,57734,6880 
 Rachunek przepływów pieniężnych     
 Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 205)(2 385)(482)(509) 
 Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 7251 497595319 
 Środki pieniężne netto z działalności finansowej72531611 
 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów592(835)129(178) 
 Średni kurs PLN/EUR  4,57734,6880 
 Sprawozdanie z sytuacji finansowej     
 Aktywa62 87886 40513 56418 424 
 Zobowiązania krótkoterminowe5 947 4175 677 9441 282 9881 210 675 
 Kapitał własny(5 884 539)(5 591 539)(1 269 423)(1 192 251) 
 Kapitał podstawowy16 36816 3683 5313 518 
 Liczba akcji (w szt.)818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313 
 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)(7,19)(6,83)(1,551)(1,46) 
 Kurs PLN / EUR na koniec okresu  4,63564,6899 
       
       
       
 <html> <head> </head> <body> <p> <font size="11.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span style="line-height: 107%">Powy&#380;sze dane finansowe za 3 kwarta&#322; 2023 roku i 3 kwarta&#322; 2022 roku zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug nast&#281;puj&#261;cych zasad :<br style="line-height: 107%">Poszczeg&#243;lne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - wed&#322;ug &#347;redniego kursu NBP og&#322;oszonego na dzie&#324; 30.09.2023 roku - 4,6356 PLN/EUR , na dzie&#324; 31.12.2022 roku - 4,6899 PLN/EUR. Poszczeg&#243;lne pozycje rachunku zysk&#243;w i strat oraz sprawozdanie z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych - wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w NBP og&#322;oszonych na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego - od 01.01 do 30.09.2023 roku - 4,5773 PLN/EUR, dla okresu od 01.01 do 30.09.2022 roku - 4,688 PLN/EUR. Najwy&#380;szy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2023 roku wynosi&#322; 4,7895 PLN/EUR z dnia 13.02.2023 roku, z okresu od 01.01 do 30.09.2022 roku wynosi&#322; 4,9647 PLN/EUR z dnia 07.03.2022 roku. Najni&#380;szy kurs w okresie od 01.01 do 30.09.2023 roku wynosi&#322; 4,4135 PLN/EUR z dnia 31.07.2023 roku, z okresu od 01.01 do 30.09.2022 roku wynosi&#322; 4,4879 PLN/EUR z dnia 10.02.2022 roku</span></font><font face="Times New Roman"> </font> </p> </body> </html> 
       
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 
       

KOREKTA RAPORTU
        
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
        
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
        
   
        
 PlikOpis 
    
        

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
    
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
    
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
    
 PlikOpis 
 Raport GK PBG za 3Q2023_sign.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2023 roku 
    

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
      
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Bartosz SierakowskiZarządca PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacjiBartosz Sierakowski 
 2023-11-29Dariusz SarnowskiSporządzający sprawozdanie finansoweDariusz Sarnowski 
      
   
      

Załączniki

Inne komunikaty