Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MEDICALG: strona spółki
29.11.2023, 17:09

MDG QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

STRONA TYTUŁOWA
 FALSEskorygowany             
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
 
   Skonsolidowany raport kwartalny QSr3/2023  
           kwartał /rok  
 
 (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) 
  dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową  
 
     (rodzaj emitenta)    
 
 za3kwartał roku obrotowego 2023obejmujący okresod 2023-01-01 do 2023-09-30  
 zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie   
 oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF  
        w walucie     
 
       data przekazania:2023-11-29    
 
 
  MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA  
  (pełna nazwa emitenta)  
  MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)  
  (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)  
  02-001 Warszawa  
  (kod pocztowy) (miejscowość)  
  Al. Jerozolimskie 81  
  (ulica) (numer)  
  +48 (22) 825 12 49    
  (telefon)  (fax)  
  finanse@medicalgorithmics.com www.medicalgorithmics.com  
  (e-mail)  (www)  
  5213361457 140186973  
  (NIP)  (REGON)  


WYBRANE DANE FINANSOWE
 
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-303 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-303 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 
 Przychody ze sprzedaży30 56144 1566 6779 419 
 Zysk/(strata) na sprzedaży77011 2691682 404 
 Zysk/(strata) na działalności operacyjnej87215 6501913 338 
 Zysk/(strata) przed opodatkowaniem1 29016 0092823 415 
 Zysk/(Strata) netto z działaności kontynuowanej9817 150213 658 
 Zysk/(Strata) netto z działaności zaniechanej -38 239 -8 157 
 Zysk/(strata) netto98-21 08921-4 498 
 -przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej98-21 08921-4 498 
 -przypadający na udziały niedające kontroli     
 Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy0,01-4,240,00-0,90 
 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej85013 9981862 986 
 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 981-2 2761 307-486 
 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 173-1 201-693-256 
 Przepływy pieniężne netto razem3 65810 5217992 244 
 Stan na dzień30/09/202331/12/202230/09/202331/12/2022 
 Aktywa trwałe72 82265 94315 70914 061 
 Wartości niematerialne70 23063 92015 15013 629 
 Należności długoterminowe855-184- 
 Aktywa finansowe długoterminowe202044 
 Aktywa obrotowe48 77256 07510 52111 956 
 Zapasy11 4928 7712 4791 870 
 Należności krótkoterminowe7 45721 1391 6094 507 
 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty29 82326 1656 4335 579 
 Zobowiązania długoterminowe17 37217 0533 7483 636 
 Zobowiązania krótkoterminowe10 28310 2822 2182 192 
 Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej93 93094 67420 26320 187 
 Kapitał zakładowy995995215212 
 Udziały niedające kontroli9922 
 Liczba akcji (w szt.)9 952 7699 952 7699 952 7699 952 769 
 Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)9,448,052,041,72 
 
 <html> <head> </head> <body> <p> &#8226; Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zosta&#322;y przeliczone z wykorzystaniem kursu &#347;redniego og&#322;oszonego przez Narodowy Bank Polski (&#8222;NBP&#8221;) na dzie&#324; 30 wrze&#347;nia 2023 roku, wynosz&#261;cego 4,6356 EUR/PLN oraz na dzie&#324; 31 grudnia 2022 roku, wynosz&#261;cego 4,6899 EUR/PLN;<br>&#8226; Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z ca&#322;kowitych dochod&#243;w oraz sprawozdania z przep&#322;yw&#243;w pieni&#281;&#380;nych zosta&#322;y przeliczone wed&#322;ug kursu stanowi&#261;cego &#347;redni&#261; arytmetyczn&#261; &#347;rednich kurs&#243;w ustalonych przez NBP na ostatni dzie&#324; ka&#380;dego miesi&#261;ca okresu obrotowego od 1 stycznia 2023 roku do 30 wrze&#347;nia 2023 roku, wynosz&#261;cego 4,5773 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2022 roku do 30 wrze&#347;nia 2022 roku, wynosz&#261;cego 4,6880 EUR/PLN. </p> </body> </html> 
 
 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. 
 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. 

KOREKTA RAPORTU
 
 INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU 
 
 Skorygowany raportem bieżącym nr  z dnia o treści: 
 
   
 
 PlikOpis 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
 
 ZAWARTOŚĆ RAPORTU 
 
 ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy 
 
 PlikOpis 
 MDG_SRO_3Q2023.xhtmlŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2023 roku 
 MDG_SRO_3Q2023.xhtml.xadesŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za III kwartał 2023 roku - podpisane 

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
 
 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ 
 DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis 
 2023-11-29Maciej GamrotCzłonek Zarządu ds. Finansowych  
 2023-11-29Jarosław JerzakowskiCzłonek Zarządu  
 2023-11-29Przemysław TadlaCzłonek Zarządu  
 
   

Załączniki

Inne komunikaty