Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KREDYTIN: strona spółki
29.11.2023, 19:30

KRI Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 93/2016 i nr 65/2017 oraz nr 56/2018 informuje, że Spółka powzięła w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych, wiedzę o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy („Sąd”) postanowienia z dnia 29 listopada 2023 r. („Postanowienie”) o umorzeniu postępowania toczącego się przed Sądem (sygn. akt XX GC 739/19) z powództw akcjonariusza Spółki – BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („Akcjonariusz”), w przedmiocie uchylenia niektórych uchwał Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 03 października 2016 r., z dnia 27 września 2017 r., oraz z dnia 27 września 2018 r., połączonych do wspólnego rozpoznania („Postępowanie”).
Zgodnie z Postanowieniem, Sąd postanowił: 1) umorzyć Postępowanie w zakresie dotyczącym uchwał Zwyczajnych Zgromadzeń Spółki w sprawie udzielenia absolutorium byłym Członkom Zarządu Spółki tj. - uchwały nr 16/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za rok 2015/2016 Janowi Pawłowi Lisickiemu, - uchwał nr 8-9/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2016/2017 tj. odpowiednio Janowi Pawłowi Lisickiemu i Piotrowi Podłowskiemu, w związku z podjęciem przez Zwyczajne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2023 r. uchwał nr 21/2023 oraz nr 22/2023, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 40/2023; 2) umorzyć Postępowanie w pozostałym zakresie tj. w odniesieniu do uchwał Zwyczajnych Zgromadzeń Spółki: - nr 12-13/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015/2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2015/2016, - nr 17-22/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2015/2016, - nr 14-15/2017 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2016/2017, - nr 4-6/2018 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017/2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017/2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2017/2018 z uwagi na cofnięcie powództwa przez Akcjonariusza.

Inne komunikaty