Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Zawarcie Aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego

Zarząd NTT System S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym
Spółka otrzymała podpisany przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) Aneks nr 15 z dnia 30 listopada 2023 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu Bank w ramach umowy udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie 16 000 000,00 zł (słownie złotych: szesnaście milionów 00/100). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 30 listopada 2024 roku. W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy : - kredytu w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty 13 000 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100). - gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie PLN, USD i EUR do kwoty stanowiącej równowartość 3 500 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony pięćset tysięcy 00/100) oraz kredytu obrotowego odnawialnego który może zostać wykorzystany w walutach: PLN, USD i EUR, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji. Termin ważności Gwarancji wystawianych przez PKO BP SA może wykraczać poza Okres Kredytowania, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy. Aneks nie zmienia istotnych warunków umowy. Postanowieniami Aneksu strony zaktualizowały zabezpieczenia ustanowione w związku z umową kredytu. Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raportach bieżących RB nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, RB nr 16/2016 z 30 września 2016 roku, RB nr 26/2017 z 05 października 2017 roku, RB nr 12/2018 z 30 maja 2018 roku, RB nr 14/2019 z 31 maja 2019 roku, Korekcie RB nr 14/2019 z 10 czerwca 2019 roku, RB 15/2020 z 14 maja 2020 roku, RB 34/2020 z 01 grudnia 2020 roku, RB nr 19/2021 z 30 listopada 2021 roku oraz RB nr 26/2022 z 28 listopada 2022 roku. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Inne komunikaty