Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2023 informuje o wprowadzeniu – w związku ze złożonym przez akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST") żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2023 r., zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 54/2023 („NWZ”) – następującej zmiany w porządku obrad NWZ, wynikającej z żądania BEST:
1) po dotychczasowym punkcie 5 wprowadzono zgodnie z żądaniem BEST jako punkt 6 treść zaproponowanego przez BEST punktu oznaczonego takim numerem. W konsekwencji uzupełnień, o których mowa powyżej, odpowiedniemu przesunięciu uległa numeracja punktów 6, 7, 8, 9 dotychczasowego porządku obrad NWZ. W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Jerzego Szymańskiego z Zarządu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 50/2023. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu, projekty uchwał NWZ, z uwzględnieniem przedłożonego przez BEST projektu uchwały odnoszącego się do punktu 6 w zmienionym porządku obrad NWZ. Informacje dotyczące NWZ i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej: https://relacjeinwestorskie.kredytinkaso.pl/gielda/walne-zgromadzenia/ .

Załączniki

Inne komunikaty