Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

INK QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

Zarząd Instal Kraków S.A. („Spółka”)
informuje o korekcie opublikowanego w dniu 16 listopada 2023 roku skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 roku („Raport”). W Raporcie, w załączniku "SA-QS 3 2023 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe": 1. W części "Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych": - w punkcie 3.2 "Zmiana środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej" omyłkowo nie zostały ujawnione podpunkty 3.2.7 "Zbycie jednostki zależnej i stowarzyszonej" oraz 3.2.8 "Wpływy z tytułu dywidendy i udziały w zyskach". Po dokonaniu korekty w postaci ujawnienia podpunktów 3.2.7 oraz 3.2.8 składniki z podpunktów od 3.2.1 do 3.2.9 sumują się do wartości wskazanej w punkcie 3.2 (która to wartość nie uległa zmianie); - w punkcie 3.3 "Zmiana środków pieniężnych netto z działalności finansowej" omyłkowo nie został ujawniony podpunkt 3.3.3 "Wydatki z tytułu dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli". Po dokonaniu korekty w postaci ujawnienia podpunktu 3.3.3 składniki z podpunktów od 3.3.1 do 3.3.6 sumują się do wartości wskazanej w punkcie 3.3 (która to wartość nie uległa zmianie). 2. W części "Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym": - w punkcie 1. "Stan na dzień 01-01-2023" omyłkowo dokonano przesunięcia kwoty 266.834,48 zł (stanowiącej część wartość z tej kolumny) z kolumny „Zyski zatrzymane” do kolumny „Udziałowcy niemający kontroli”, skutkiem czego automatycznie taka sama zmiana nastąpiła w tych kolumnach punkcie 2. „Stan na dzień 30-09-2023. Po dokonaniu korekty prawidłowe wartości zostały zaprezentowane w skorygowanym raporcie; - w wierszu poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2023" omyłkowo dodano podpunkt 1.2 "Skorygowany stan na 01-01-2019". W wyniku dokonanej korekty podpunkt ten został usunięty, bez wpływu na wartość sumy w punkcie 1. "Stan na dzień 01-01-2023"; - w wierszach poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2023" omyłkowo nie zostały ujawnione podpunkty 1.2 "Dywidendy" oraz 1.3 "Pozostałe zmiany”. Po dokonaniu korekty w postaci ujawnienia podpunktów 1.2 oraz 1.3 składniki z podpunktów od 1.1 do 1.3 sumują się do wartości różnicy pomiędzy wierszem 2. „Stan na dzień 30-09-2023” a wierszem 1. "Stan na dzień 01-01-2023"; - w wierszu poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2022" omyłkowo dodano podpunkt 1.2 "Skorygowany stan na 01-01-2020". W wyniku dokonanej korekty podpunkt ten został usunięty, bez wpływu na wartość sumy w punkcie 1. "Stan na dzień 01-01-2022"; - w wierszu poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2022" omyłkowo nie zostały ujawnione podpunkty 1.2 "Dywidendy" oraz 1.6 "Zbycie jednostki zależnej". Po dokonaniu korekty w postaci ujawnienia podpunktów 1.2 oraz 1.6 składniki z podpunktów od 1.1 do 1.6 sumują się do wartości różnicy pomiędzy wierszem 2. „Stan na dzień 30-09-2022” a wierszem 1. "Stan na dzień 01-01-2022".

W Raporcie, w załączniku "SA-Q 3 2023 Jednostkowe sprawozdanie finansowe": 1. W części "Zestawienie zmian w kapitale własnym": - w wierszu poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2023" omyłkowo dodano podpunkt 1.2 "Skorygowany stan na 01-01-2022". W wyniku dokonanej korekty podpunkt ten został usunięty, bez wpływu na wartość sumy w punkcie 1. "Stan na dzień 01-01-2023"; - w wierszu poniżej punktu 1. "Stan na dzień 01-01-2022" omyłkowo dodano podpunkt 1.2 "Skorygowany stan na 01-01-2021". W wyniku dokonanej korekty podpunkt ten został usunięty, bez wpływu na wartość sumy w punkcie 1. "Stan na dzień 01-01-2022"; Pozostałe informacje i dane finansowe zawarte w Raporcie nie ulegają zmianie.

Załączniki

Inne komunikaty