Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P1 do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 53/2023 z dnia 24 listopada 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 01 grudnia 2023 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o dopuszczeniu do 15.000 (piętnastu tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej do 15.000.000 PLN (piętnastu milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00311 („Obligacje”) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
Spółka przewiduje, że rejestracja Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w dniu 05 grudnia 2023 r. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 17 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty