Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MCI: strona spółki
6.12.2023, 17:15

MCI Nabycie udziałów w Focus Telecom Polska sp. z o.o.

MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2023 r. MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rzecz subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0.) („Fundusz”) zawarł umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Focus Telecom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298832 („Spółka”) („Umowa”), na podstawie której Fundusz nabył 1605 udziałów w kapitale zakładowym Spółki od dotychczasowych wspólników Spółki („Udziały”).
Udziały zostały nabyte za łączną cenę wynoszącą 80.133.021,30 złotych. Udziały stanowią ok. 80% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie z zawarciem Umowy Fundusz zawarł z pozostałym wspólnikiem, Spółką oraz z jej założycielami umowę wspólników dotyczącą Spółki. Emitent posiada 99,53% udział w wartości aktywów netto subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 wydzielonego w Funduszu.

Inne komunikaty