Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MENNICA: strona spółki
6.12.2023, 18:39

MNC Złożenie przez Emitenta oferty w przetargu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 06 grudnia 2023 roku złożyła ofertę w zorganizowanym przez Centralny Bank Nikaragui (dalej „Zamawiający”) przetargu na bicie monet obiegowych o nominałach 1 córdoba, 5 córdobas, 25 centavos i 50 centavos, w łącznej ilości 601 mln sztuk. (dalej „Przetarg”).
Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu opiewa na łączną kwotę 13.829.900,00 USD bez wartości kruszcu. Termin związania ofertą wynosi 90 dni kalendarzowych i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 06 grudnia 2023 roku. Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił bankową gwarancję przetargową na kwotę 450.000,00 USD, z datą ważności przypadającą na dzień 05 marca 2024 roku. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Zamawiającego oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu. O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą stosowną umowę na produkcję i dostawę zamówionych produktów, której jednym z istotnych warunków będzie ustanowienie przez wykonawcę bankowej gwarancji dobrego wykonania na kwotę stanowiącą 7,5% wartości przyznanego zamówienia, obowiązującą przez okres od dnia zawarcia umowy do co najmniej 3 miesięcy od dnia zakończenia umowy, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania o kolejne 3 miesiące liczone od dnia zrealizowania ostatniej dostawy. O pozostałych istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Inne komunikaty