Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

WPL Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania

Zarząd spółki Wirtualna Polska Holding S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 grudnia 2023 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, zgodnie z którym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), TFI Allianz Polska S.A. (dalej: „Towarzystwo”), działając w imieniu i na rzecz funduszy:
• Allianz FIO, • Allianz Plan Emerytalny SFIO, • Allianz Duo FIO, • Allianz Inwestycje SFIO, • Allianz SFIO Dużych Spółek, • Allianz SFIO PPK, • Allianz SFIO Spółek Dywidendowych, • Bezpieczna Jesień SFIO, dalej łącznie „Fundusze”, niniejszym informuje, że w wyniku kupna akcji Spółki zmianie uległ poziom zaangażowania Funduszy zarządzanych przez TFI Allianz Polska S.A. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zakupu dokonano 4 grudnia 2023 r., a rozliczenie transakcji planowane jest na 6 grudnia 2023 r. Przed zakupem Fundusze posiadały 1.990.353 akcje Spółki, stanowiące 6,79% kapitału zakładowego, uprawniające do 1.990.353 głosów, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zakupie Fundusze posiadały 2.034.582 akcje Spółki, stanowiące 5,01% kapitału zakładowego, uprawniające do 2.034.582 głosów, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Towarzystwo informuje ponadto, że: • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 Ustawy, Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych będących w posiadaniu akcji lub praw do akcji Spółki oraz że nie występują także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c) Ustawy, • zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy, Fundusze nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 Ustawy, więc liczba głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt. 8 wynosi 0, • łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy wynosi 2.034.582, co stanowi 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2024-02-23
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
116,60
0,00
2024-01-25
WPL Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F oraz zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
110,60
+2,53
2024-01-16
WPL Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
118,00
-2,03
2023-12-17
WPL Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania – sprostowanie komunikatu
118,00
0,00
2023-12-06
WPL Znaczne pakiety akcji/Zmiana stanu posiadania
113,00
0,00
2023-11-30
WPL Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A. w związku z realizacją kolejnej transzy programu opcji menedżerskich obowiązującego w spółce od 2015 roku
112,00
0,00
2023-11-21
WPL QSr 3/2023: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
120,40
0,00
2023-11-15
WPL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 listopada 2023 r.
115,00
-1,39
2023-11-08
WPL Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
106,20
-0,75
2023-11-08
WPL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 8 listopada 2023 roku
106,20
-0,75