Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GIGROUP: strona spółki
6.12.2023, 19:24

GIG Prezentacja Zarządu dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta

Zarząd Gi Group Poland S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z treścią projektów uchwał, niniejszym załącza prezentację przygotowaną w dniu dzisiejszym przez Zarząd przedstawiającą powody oraz cele podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, decyzję o przeprowadzeniu którego ma podjąć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 grudnia 2023 r.
Załącznik nr 1 – Prezentacja dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z dnia 6 grudnia 2023 r. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty