Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Zawarcie umowy Kredytu Rewolwingowego z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu 20 grudnia 2023 roku Umowy Kredytu Rewolwingowego NR 16340/23/484/04 z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:"Bank"). Bank przyznał Spółce kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Emitenta.
Kredyt w wysokości: 4 500 000,00 USD (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) od 2023-12-19 do 2025-01-18 , 4 125 000,00 USD (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-01-19 do 2025-02-18, 3 750 000,00 USD (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-02-19 do 2025-03-18, 3 375 000,00 USD (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-03-19 do 2025-04-18, 3 000 000,00USD (słownie: trzy miliony 00/100) od 2025-04-19 do 2025-05-18, 2 625 000,00 USD (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-05-19 do 2025-06-18, 2 250 000,00 USD (słownie:dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-06-19 do 2025-07-18, 1 875 000,00 USD (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-07-19 do 2025-08-18, 1 500 000,00 USD (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) od 2025-08-19 do 2025-09-18, 1 125 000,00 USD (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) od 2025-09-19 do 2025-10-18, 750 000,00 USD (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) od 2025-10-19 do 2025-11-18, 375 000,00 USD (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy 00/100) od 2025-11-19 do 2025-12-18. Okres wykorzystywania kredytu upływa z dniem 18 grudnia 2025 roku. Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego dla waluty USD SOFR O/N i marży Banku. Zabezpieczenia spłaty kredytu: 1. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę 2. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie (dalej „BGK”) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych PLG-FGK w wysokości 80% kwoty kredytu. Pozostałe warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Inne komunikaty