Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

NTT Podpisanie Aneksu do umowy faktoringu odwrotnego z Pekao Faktoring Sp. z.o.o.

Zarząd NTT System S.A. dalej :"Spółka, Emitent" z siedzibą w Zakręcie informuje, iż dnia 29 grudnia 2023 roku wpłynął do Spółki podpisany przez Pekao Faktoring Sp. z.o.o. z siedzibą w Lublinie dalej: "Faktor" Aneks Nr 1 dalej:"Aneks" do umowy faktoringu odwrotnego "Umowy finansowania dostaw nr 79/2023".
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług finansowania dostaw polegających na finansowaniu wierzytelności pieniężnych przysługujących Dostawcy wobec Spółki. Strony ustaliły maksymalną kwotę zaangażowania Faktora na kwotę 85.000.000,00 PLN słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych lub równowartość w EUR/USD do dnia 31 grudnia 2023 roku. Od dnia 01 stycznia 2024 roku kwota zaangażowania Faktora wyniesie 60.000.000,00 PLN słownie: sześćdziesiąt milionów złotych lub równowartość w EUR/USD. Okres obowiązywania limitu faktoringowego do dnia 29 lipca 2024 roku. Przyznany limit ma charakter odnawialny. Wynagrodzenie przysługujące Faktorowi nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług faktoringowych i liczone jest od wartości brutto każdej faktury VAT potwierdzającej istnienie wierzytelności. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie dla tego rodzaju umów. Spółka upoważnia Pekao Faktoring Sp. z o.o. do potrącenia wszelkich należnych jej wierzytelności względem Emitenta z wierzytelności przysługujących Spółce wobec Faktora z jakichkolwiek tytułów, nawet jeśli będą niewymagalne. Zabezpieczeniem linii faktoringowej przewidzianym w Aneksie jest : - weksle własne in blanco wystawione przez Spółkę wraz z deklaracjami wekslowymi - gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego dalej: "BGK" udzielona w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Kryzysowych w wysokości 68.000.000,00 PLN do dnia 31 grudnia 2023 roku a następnie 48.000.000,00 PLN do dnia 22 października 2024 roku zabezpieczona wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionym na rzecz BGK - pełnomocnictwo Faktora do rachunków bankowych Spółki prowadzonych przez Pekao S.A. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków umowy. Informację o zawartej umowie finansowania dostaw Spółka przekazała w raporcie bieżącym RB nr 10/2023 z dnia 02 sierpnia 2023 roku.

Inne komunikaty