Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

MDG Informacja o rejestracji zmiany Statutu Spółki

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło postanowienie z dnia 8 stycznia 2024 r. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie: (i) zmiany Statutu Spółki dokonanej w związku z podjęciem Uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”) oraz (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi: 29.858,40 zł, który dzieli się na nie więcej niż 298 584 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Rejestracja powyższych zmian została dokonana na podstawie Uchwały nr 5/12/2023 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 grudnia 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym 35/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. W związku z postanowieniami § 1 Uchwały, na podstawie § 4 Uchwały dokonano zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że po § 5 Statutu Spółki dodano nowy § 5a o następującym brzmieniu: „§ 5a 1.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 29.858,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na: a) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”); b) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”); c) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii O”); 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: a) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, b) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, c) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Seri N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.”. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę dokonaną na mocy Uchwały. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Załączniki: 1. Tekst jednolity Statutu Spółki Akcyjnej Medicalgorithmics S.A.

Załączniki

Inne komunikaty