Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
11.01.2024, 7:59

BOW Terminarz publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:
1. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2023 – w dniu 25 kwietnia 2024 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe: - raport za I kwartał 2024 r. - w dniu 23 maja 2024 r. - raport za III kwartał 2024 r. - w dniu 21 listopada 2024 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe - w dniu 26 września 2024 r. Jednocześnie, na podstawie § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: „Rozporządzenie”), Spółka informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Zgodnie z § 79 ust.2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz II kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty