Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ARCHICOM: strona spółki
19.01.2024, 12:59

ARH Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Archicom S.A. (dalej: Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
Raporty kwartalne: - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. - w dniu 23 maja 2024 r. - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. - w dniu 26 listopada 2024 r. Raport półroczny - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. - w dniu 17 września 2024 r. Raporty roczne: - jednostkowy raport roczny za rok 2023 r. - w dniu 26 marca 2024 r. - skonsolidowany raport roczny za rok 2023 r. - w dniu 26 marca 2024 r. Emitent oświadcza, iż zgodnie z § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia, w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty