Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
19.01.2024, 13:45

DTR Zawarcie aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bankowym

Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 19.01.2024 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 10.10.2018 r. w formie odnawialnej linii kredytowej. Emitent informował wcześniej o przedmiotowym kredycie oraz kolejnych aneksach w raportach ESPI nr 8/2019 z dnia 29.01.2019 r., nr 3/2020 z dnia 28.01.2020 r., nr 4/2021 z dnia 29.01.2021 r., nr 4/2022 z dnia 28.01.2022 r. oraz nr 02/2023 z dnia 30.01.2023 r.
Na podstawie powyższego aneksu, zawartego przez Spółkę w dniu dzisiejszym, tj. 19.01.2024 r., Bank wydłużył okres finansowania o kolejny rok, tj. do dnia 31.01.2025 r. Kredyt, udzielony do kwoty 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100), przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Spółka będzie mogła go wykorzystać w zależności od aktualnych potrzeb. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej, ustalonej przez Bank w oparciu o stawkę WIBOR dla 1-miesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku. Strony ustaliły zabezpieczenie spłaty kredytu, w następującej formie: a) gwarancji udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis nr 3/PLD-KFG/2018 w kwocie 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100), stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, tj. do dnia 30.04.2025 r.; b) weksla in blanco wystawionego przez Emitenta wraz z deklaracją wekslową, poręczonego przez następujące spółki z Grupy Kapitałowej Digitree Group: Sales Intelligence sp. z o.o., Fast White Cat S.A., Salelifter sp. z o.o., Ju: sp. z o.o., INIS sp. z o.o. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty