Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
23.01.2024, 17:07

JSW Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”] podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:
1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 19 marca 2024 roku 2. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za 2023 rok – 19 marca 2024 roku 3. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 21 maja 2024 roku 4. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024 roku – 29 sierpnia 2024 roku 5. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 26 listopada 2024 roku Jednocześnie Spółka informuje, że: - na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [„Rozporządzenie”] nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych. W związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową, - na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu, - na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2024 roku. Wszystkie raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki [www.jsw.pl] w zakładce Relacje Inwestorskie/Raporty giełdowe/Raporty okresowe. Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty