Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
MEDICALG: strona spółki
26.01.2024, 20:16

MDG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku:
1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2023 – 22 kwietnia 2024 r. 2. Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r. – 29 maja 2024 r. 3. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 r. – 25 września 2024 r. 4. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 r. – 27 listopada 2024 r. Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne będą obejmowały kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia. Spółka nie będzie publikować również odrębnego jednostkowego raportu półrocznego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty