Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
2.02.2024, 5:07

JSW Informacja w sprawie wyniku wyborów na przedstawiciela pracowników do składu Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW”, „Spółka”] informuje, iż w wyniku wyborów przeprowadzonych wśród pracowników Grupy Kapitałowej JSW w dniu 1 lutego 2024 roku, jako kandydat załogi do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej JSW XI kadencji został wybrany Pan Paweł Bieszczad.
O powołaniu Pana Pawła Bieszczada przez Walne Zgromadzenie Spółki na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej kandydata na członka Rady Nadzorczej, wybranego przez pracowników. Pan Paweł Bieszczad jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka. Ukończył również studia podyplomowe „Master of Business Administration” organizowane przez Akademię WSB z Dąbrowy Górniczej, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Pan Paweł Bieszczad zawodowo od początku swojej kariery związany jest z JSW. Od 2005 roku w KWK „Pniówek” zdobywał swoje doświadczenie, początkowo jako stażysta, później dozorca i sztygar zmianowy w Oddziale Teletechnicznym, a także dyspozytor w Dziale Energo-Mechanicznym. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku nadsztygara urządzeń teletechnicznych i automatyki. Pan Paweł Bieszczad ukończył liczne kursy specjalistyczne i seminaria doskonalące, w tym z wynikiem pozytywnym złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pan Paweł Bieszczad pełnił funkcję przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej JSW X kadencji w latach 2018 – 2020. Pan Paweł Bieszczad nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty