Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

KRI Podsumowanie emisji obligacji serii R1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2024 z dnia 02 lutego 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu 07 lutego 2024 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostało zarejestrowanych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) emitowanych przez Spółkę obligacji zwykłych na okaziciela serii R1 o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), dla których został nadany kod ISIN PLKRINK00329 („Obligacje”). Tym samym, w dniu 07 lutego 2024 r. Obligacje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Szczegółowe dane dotyczące emisji Obligacji: 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Subskrypcja Obligacji rozpoczęła się w dniu 17 stycznia 2024 r. i zakończyła się w dniu 30 stycznia 2024 r.; 2. Data przydziału Obligacji: Obligacje zostały warunkowo przydzielone przez Emitenta w dniu 02 lutego 2024 r. Bezwarunkowy przydział Obligacji nastąpił w dniu 07 lutego 2024 r.; 3. Liczba Obligacji objętych subskrypcją: W ramach oferty Emitent oferował do 20.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN; 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych obligacji była mniejsza od liczby obligacji, na które złożono zapisy: Średnia stopa redukcji wyniosła 71,85%; 5. Liczba Obligacji, na które złożono zapis: W ramach oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 71.050 (siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 71.050.000 PLN (siedemdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych); 6. Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W wyniku Oferty przydzielonych zostało 20.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN; 7. Wartość nominalna Obligacji, cena po jakiej Obligacje były nabywane oraz sposób opłacenia objętych Obligacji: Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 20.000.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji została ustalona w ten sposób, że była ona uzależniona od dnia złożenia zapisu na Obligacje przez Inwestora i wynosiła: (i) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 17 do 23 stycznia 2024 r. (włącznie) – 996,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych), a (ii) w przypadku złożenia zapisu w okresie od 24 do 30 stycznia 2024 r. (włącznie) – 998,00 PLN (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych). 4.457 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem) Obligacji zostało objętych za cenę emisyjną w wysokości 996,00 PLN, a 15.543 (piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) Obligacje zostały objęte za cenę emisyjną w wysokości 998,00 PLN. Obligacje zostały opłacone poprzez zapłatę ich ceny emisyjnej w pieniądzu. Transakcja objęcia Obligacji została przeprowadzona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie zgodnych instrukcji rozliczeniowych; 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje: Zapisy na Obligacje złożyły 1.122 osoby; 9. Liczba osób, którym przydzielono Obligacje: Obligacje zostały przydzielone 947 osobom; 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Obligacji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednej Obligacji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie zostały objęte przez subemitenta; 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Wartość przeprowadzonej oferty Obligacji (rozumiana jako iloczyn liczby objętych Obligacji i ich ceny emisyjnej) wyniosła 19.951.086 PLN (dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych). Obligacje były obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne; 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Informacja o wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji zostanie przez Spółkę przekazana do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po ustaleniu przez Spółkę wysokości tych kosztów. Szczegółowa podstawa prawna raportu bieżącego: § 16 oraz § 17 pkt 2) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty