Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy o kredyt dewizowy

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2023 z dnia 13.02.2023 r. Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 08.02.2024 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt dewizowy w rachunku bankowym (Kredyt) z dnia 13.02.2023 r. Powyższy aneks wydłuża okres finansowania w kwocie 290.000,00 EUR (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy euro i 00/100) o 12 (dwanaście) miesięcy, tj. do dnia 12.02.2025 r. Oprocentowanie Kredytu ustalane jest na podstawie stawki EURIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.
Oba kredyty zabezpieczone są w następujący sposób: a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy Portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, b) wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczonym przez spółki: Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., INIS sp. z o.o. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty