Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.

Zarząd Grupy Azoty S.A. („Spółka”) informuje, że 9 lutego 2024 roku otrzymał z Ministerstwa Aktywów Państwowych - w imieniu Skarbu Państwa, będącego akcjonariuszem Spółki – informację o zgłoszeniu następujących kandydatów na członków Rady Nadzorczej, odnosząc się do punktów 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 lutego 2024 roku:
Pan Hubert Kamola, także na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pan Mirosław Sobczyk, Pan Piotr Marciniak, Pan Artur Rzempała, Pan Artur Kucharski. W/w kandydaci uzyskali pozytywne opinie Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz spełniają wymogi wynikające z prawa powszechnie obowiązującego. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informacje o kandydatach do Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej każdego z w/w kandydatów. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że każdy z w/w kandydatów do Rady Nadzorczej złożył oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje kandydatów do Rady Nadzorczej, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty