Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Informacja o szacowanym wpływie na wyniki finansowe za rok obrotowy 2023 niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. ("Emitent", „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat szacowanego wpływu niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta za rok obrotowy 2023.
Zarząd Emitenta informuje, iż w trakcie prac nad sporządzeniem rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 zidentyfikowano przesłanki, które mogą wskazywać na utratę wartości aktywów spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A. („Grupa Azoty POLYOLEFINS”, „Spółka Zależna”) z wpływem na wartość aktywów Emitenta. W wyniku wstępnych analiz, po przeprowadzonych testach na utratę wartości Grupy Azoty POLYOLEFINS, wykazano możliwość wystąpienia utraty wartości aktywów Spółki Zależnej. Analizy wykazały potencjalną zasadność dokonania odpisu części aktywów w Spółce Zależnej. Okoliczność ta wynika z obserwowanego pogorszenia krótko- i średnioterminowych prognoz dla rynku polipropylenu oraz raportowanych opóźnień w realizacji projektu. Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ wyżej opisanego zdarzenia obniży skonsolidowany wynik EBIT Emitenta za 2023 rok o kwotę około – (minus) 900 mln zł. Zdarzenie nie będzie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA. Ponadto odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty POLYOLEFINS na poziomie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Emitenta odpisu na wartości akcji Spółki Zależnej w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 na kwotę około – (minus) 300 mln zł. Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ wyżej opisanego zdarzenia obniży wynik brutto w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2023 rok o kwotę około – (minus) 300 mln zł. Odpis wartości akcji ujęty zostanie w koszty finansowe, dlatego nie spowoduje obniżenia jednostkowego wyniku EBIT i EBITDA Spółki za 2023 rok. Zarówno założenia przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów, jak i same sprawozdania finansowe Emitenta za 2023 rok są odpowiednio przedmiotem weryfikacji i badania przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego Emitenta zaplanowana została na 10 kwietnia 2024 roku. Potencjalny szacunkowy niepieniężny wpływ odpisu części aktywów Grupa Azoty POLYOLEFINS może mieć wpływ na inne elementy sprawozdań finansowych Emitenta. Obecnie Emitent jest w trakcie przeprowadzania analizy wpływu na inne elementy sprawozdań. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

Inne komunikaty