Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
BOWIM: strona spółki
12.02.2024, 10:50

BOW Zawarcie Umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12.02.2024 r. powziął informację o podpisaniu z dniem 08.02.2024 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej: „Bank”):
1. Aneksu do Umowy z dnia 28.03.2022 r. wraz z późniejszymi zmianami o wielocelowy limit kredytowy (umbrella) z Bowim S.A. (Kredytobiorca 1) oraz spółkami zależnymi: Passat-Stal S.A. (Kredytobiorca 2), Betstal Sp. z o.o. (Kredytobiorca 3) i Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. (Kredytobiorca 4) wydłużającego okres dostępności limitu do dnia 30.01.2026 r. W okresie dostępności każdy Kredytobiorca będzie mógł wykorzystać dostępny limit w następujący sposób: • Kredytobiorca 1 do łącznej kwoty nieprzekraczającej 81.000.000 PLN, • Kredytobiorca 2 do łącznej kwoty nieprzekraczającej 3.500.000 PLN, • Kredytobiorca 3 do łącznej kwoty nieprzekraczającej 200.000 PLN, • Kredytobiorca 4 do łącznej kwoty nieprzekraczającej 10.000.000 PLN, 2. Aneksu do Umowy eFinancing o finansowanie dostawców zawartej w dniu 28.03.2022 r. wraz z późniejszymi zmianami. Okres obowiązywania limitu finansowania został wydłużony do dnia 30.01.2026 r. z ostatecznym terminem spłaty wierzytelności sfinansowanych przez Bank do 01.06.2026 r. W wyniku opisanych zmian, Bank uaktualnił posiadane zabezpieczenia dostosowując je do aktualnie obowiązującej sytuacji rynkowej. Pozostałe warunki zawartych Aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Niniejszy raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: - Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 05.04.2022 r. - Raport bieżący nr 38/2022 z dnia 22.12.2022 r.

Inne komunikaty