Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
12.02.2024, 15:07

JSW Zmiany w składzie Rady Nadzorczej JSW S.A.

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki, odwołał z dniem 12 lutego 2024 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby:
- panią Halinę Buk (Buk) Przwodniczącą Rady Nadzorczej, - panią Jolantę Górską (Górska) Członka Rady Nadzorczej, - pana Alojzego Nowaka (Nowak) Członka Rady Nadzorczej, - pana Stanisława Pruska (Prusek) Członka Rady Nadzorczej. Powody odwołania ww. osób nie zostały wskazane. Jednocześnie Spółka informuje, że otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Aktywów Państwowych, działając na podstawie § 15 ust. 13 Statutu Spółki Statutu Spółki, powołał z dniem 13 lutego 2024 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji niżej wymienione osoby: - panią Katarzynę Bilińską (Bilińska), - pana Artura Kisielewskiego (Kisielewski) - pana Arkadiusza Mężyka (Mężyk), - pana Pawła Rostowskiego (Rostowski), - pana Krzysztofa Szlaga (Szlaga), - pana Krzysztofa Wronę (Wrona). Pozostałe informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej Spółki wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty