Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
12.02.2024, 14:30

DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytu, przedłużającego okres finansowania.

W nawiązaniu do raportu ESPI nr 21/2020 z dnia 01.07.2020 r., nr 16/2021 z dnia 11.06.2021 r., nr 08/2022 z dnia 14.02.2022 r. oraz nr 03/2023 z dnia 07.02.2023 r. Zarząd Spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 12.02.2024 r. spółka zależna od Emitenta, tj. INIS sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku („INIS”), zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 01.07.2020 r. w formie odnawialnej linii kredytowej („Kredyt”). Powyższy aneks wydłuża spółce INIS okres finansowania w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) o 12 (dwanaście) miesięcy, tj. do dnia 14.02.2025 r. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.
Kredyt zabezpieczony jest w następujący sposób: a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące; b) wekslem in blanco wystawionym przez INIS wraz z deklaracją wekslową, poręczonym przez Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., Fast White Cat S.A. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty