Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DIGITREE: strona spółki
13.02.2024, 14:19

DTR Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksu do umowy kredytowej, przedłużającego okres finansowania.

W nawiązaniu do raportów ESPI nr 15/2020 z dnia 11.05.2020 r., nr 13/2021 z dnia 11.05.2021 r., nr 07/2022 z dnia 14.02.2022 r. oraz 04/2023 z dnia 13.02.2023 r., Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13.02.2024 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Fast White Cat S.A. z siedzibą we Wrocławiu („FWC”) zawarła z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Bank”) aneks do umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym z dnia 27.06.2019 r. w formie odnawialnej linii kredytowej („Kredyt”). Powyższy aneks wydłuża spółce FWC okres finansowania w kwocie 2.200.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych i 00/100) o 12 (dwanaście) miesięcy, tj. do dnia 14.02.2025 r. Oprocentowanie Kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku.
Kredyt zabezpieczony jest w następujący sposób: a) gwarancją udzieloną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy Portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w kwocie stanowiącej 60,00% przyznanej kwoty kredytu na okres kredytowania wydłużony o 3 miesiące, b) wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczonym przez spółki: Digitree Group S.A., Sales Intelligence sp. z o.o., Salelifter sp. z o.o., JU: sp. z o.o., INIS sp. z o.o. Pozostałe warunki nie będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Inne komunikaty