Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 14 lutego 2024 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołani zostali:
Pani Magdalena Butrymowicz, Pani Monika Fill, Pan Bartłomiej Litwińczuk, Pan Michał Maziarka. Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 14 lutego 2024 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki – Skarbu Państwa - zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w miejsce zgłoszonego wcześniej jako kandydata do Rady Nadzorczej Pana Artura Rzempały. O zgłoszonych kandydaturach przez Skarb Państwa Spółka informowała raportem bieżącym nr 13/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku. Uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Pan Hubert Kamola, Pan Krzysztof Kołodziejczyk, Pan Artur Kucharski, Pan Piotr Marciniak, Pan Mirosław Sobczyk. Jednocześnie uchwałą Rady Nadzorczej Spółki na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Hubert Kamola. Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki, a także powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie Spółka informuje, że w/w nowo powołani Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty