Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

ATT Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 19 lutego 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o odwołaniu następujących Członków Zarządu Spółki:
- Pana Tomasza Hinca - Pana Mariusza Graba - Pana Filipa Grzegorczyka - Pana Grzegorza Kądzielawskiego - Pana Marcina Kowalczyka Uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od momentu podjęcia uchwały do dnia powołania Prezesa Zarządu Spółki wybranego w postępowaniu kwalifikacyjnym, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Jednocześnie Spółka informuje, że Pan Krzysztof Kołodziejczyk złożył oświadczenie, z którego wynika, że działalność przez niego wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy on w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera również deklarację Pana Krzysztofa Kołodziejczyka, że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej delegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Pana Krzysztofa Kołodziejczyka. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Załączniki

Inne komunikaty