Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
RAFAKO: strona spółki
20.02.2024, 15:06

RFK Rejestracja zmian w Statucie RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r. informującego o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. w dniu 25 stycznia 2024 r., Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”) informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. powziął wiedzę o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 lutego 2024 r. zmiany w Statucie Spółki, która to zmiana została przyjęta uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 stycznia 2024 r.
W ramach zarejestrowanych zmian w Statucie Spółki dodano § 8a o następującej treści: „§ 8a 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.149.146,03 zł (słownie: milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych i trzy grosze) w drodze emisji nie więcej niż 114.914.603 (słownie: sto czternaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii M1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A1 oraz A2 („Warranty Subskrypcyjne Serii A”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji; oraz (v) zmiany Statutu Spółki. 3. Prawo do objęcia akcji serii M1 będzie mogło być wykonane przez każdego z posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w okresie 2 (słownie: dwóch) lat od rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A w depozycie papierów wartościowych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW“), lecz nie dłużej niż 10 (słownie: dziesięć) lat od podjęcia uchwały wymienionej w ust. 2.” Wskutek dokonanych zmian Sąd dokonał rejestracji nowej wartości nominalnej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która obecnie wynosi 3.217.608,90 zł (trzy miliony dwieście siedemnaście tysięcy sześćset osiem złotych 87/100) i dzieli się na nie więcej niż 206.846.287 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, a także nie więcej niż 114.914.603 akcji zwykłych na okaziciela serii M1 o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. Na każdą akcję w kapitale zakładowym Spółki przypada jeden głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Jednolity tekst Statutu Spółki, sporządzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 6 lutego 2024 r., stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty