Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
JSW: strona spółki
20.02.2024, 15:19

JSW Informacja w sprawie utworzenia odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„Spółka”, „JSW”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20 lutego 2024 roku podjął uchwałę w sprawie utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel w wysokości 169,4 mln zł, który obciąży wynik Spółki za IV kwartał 2023 roku.
Zgodnie z postanowieniami MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, została przeprowadzona analiza przesłanek, w wyniku której oceniono, że nie występują nowe przesłanki, które wskazywałyby na możliwość utraty wartości aktywów, ani też nie stwierdzono, aby ustały przesłanki zidentyfikowane w poprzednich okresach, w wyniku których utworzone zostały odpisy. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż zdyskontowane przepływy generowane przez ośrodek wypracowujący środki pieniężne, tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Borynia-Zofiówka-Bzie” Ruch Bzie [„CGU”] przyjmują wartość ujemną oraz zerową wartość odzyskiwalną CGU i ujęty w poprzednich okresach odpis aktualizujący aktywa CGU, a także wzrost aktywów CGU na dzień 31.12.2023 roku, zaszła konieczność utworzenia dodatkowego odpisu aktualizującego wartość aktywów trwałych w segmencie węgiel. Dokonanie powyższego odpisu pomniejszy wynik operacyjny JSW oraz Grupy Kapitałowej JSW, jednakże nie wpłynie na sytuację płynnościową. Ostateczna wartość odpisu zostanie przedstawiona odpowiednio w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym JSW i Grupy Kapitałowej JSW za 2023 rok. Spółka informuje, że prezentowana powyżej kwota odpisu ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie.

Inne komunikaty