Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
SANPL: strona spółki
21.02.2024, 13:21

SPL Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2023

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że 21 lutego 2024 roku otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") odnoszące się do polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2024 r. ("Polityka dywidendowa”), oceny nadzorczej Banku oraz danych sprawozdawczych Banku.
KNF stwierdziła, że według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Bank, w zakresie podstawowych kryteriów Polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 50% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r. Dodatkowo, po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego Banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, została podwyższona do 75%. Jednocześnie Bank nie posiada w portfelu należności od sektora niefinansowego ponad pięcioprocentowego udziału walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym KNF zaleciła ograniczenie ryzyka występującego w działalności Banku poprzez: 1) niewypłacanie przez Bank dywidendy z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. w wysokości większej niż 75%, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych, 2) niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych. Podstawa prawna: Art. 17 MAR.

Inne komunikaty