Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
HANDLOWY: strona spółki
23.02.2024, 18:18

BHW Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej i zaleceń dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR). Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 lutego 2024 r. Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczące indywidualnego zalecenia dywidendowego dla Banku. KNF potwierdziła, że Bank spełnia wymogi do wypłaty dywidendy na poziomie do 75% zysku za 2023 rok, przy czym maksymalna kwota wypłaty nie może przekraczać kwoty zysku rocznego pomniejszonego o zysk wypracowany w 2023 r. zaliczony już do funduszy własnych. Bank zatrzymał kwotę 800 milionów złotych z zysku netto za I połowę 2023 roku i włączył ją do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym. Jednocześnie KNF zaleca Bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych.

Inne komunikaty